Aktuellt

Slutseminarierna 1-2 februari 2012  i Vasa och Umeå samlade sammanlagt över 400 åhörare. Seminariedeltagarna fick ta del av resultat och rön som erhållits inom projektet. Resultaten kommer att sammanfattas i en slutpublikation som  ges ut i Yrkeshögskolan Novia publikationsserie under våren 2012.

Bl.a Radio Vega Österbotten och SVT:s regionala nyheter uppmärksammade Gerda- resultat.
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=237013

http://svt.se/2.33919/1.2706218/varannan_svensk_kan_drabbas_av_demens?lid=puff_2706221&lpos=rubrik

 

Slutseminarium i Vasa 1 februari 2012.  Programmet hittas här

Slutseminarium 2 februari  2012. Programmet hittas här

 

Hembesöksstudien till de allra äldsta 2011-2012 är nu slutförd i både Sverige och Finland

Hembesöksstudien till de allra äldsta 85-åringar, 90-åringar och 95+-åringar har som syfte att kartlägga de allra äldstas upplevelser av sin livssituation i ett brett perspektiv. Hembesöksstudien har slutförts i Umeå, Västerbotten. I Österbotten pågår hembesöken i Vasa, Korsholm, Malax och Korsnäs.

Hembesöksintrumentet innehåller ett flertal validerade instrument som mäter olika aspekter av hälsa, välmående och livssituation.Studien genomförs med tillstånd från etiska kommiterna vid Umeå Universitet och Vasa centralsjukhus i samarabete med de deltagande kommunernas social och hälsovårdsektor. De äldstas samtycket tillfrågas givetvis.Hembesöken bygger delvis på en uppföljning av de besök som gjordes för fem år sedan, då äldre personer i samma åldersgrupperintervjuades. Även anhöriga och personal på äldreboenden kan involveras i studien om de äldre själva av någon orsak ej kan delta. Den information de allra äldsta åldergrupperna ger är mycket värdefull för att förstå olika aspekter som hög ålder medför. Ansvarig  för hembesökstudien är professorn i geriatrik Yngve Gustafson  vid institutionen för samhällsmedicin och geriatrik vid Umeå universitet. I Österbotten ansvarar överläkare Raimo Isoaho vid Malax-Korsnäs hvc för den finska delstudien.

Hembesökstudien är slutförd i Sverige under 2011 och  i Finland i januari 2012 . Viktigt har varit att nå de äldsta åldergrupperna som deltog även under den  2004-2005 gjorda datainsamlingen. Dessutom har nu nya 85 -åringar involverats och i Finland har de äldre i Malax och Korsnäs deltagit i 2010-2012 års datainsamling. Eftersom samma instrument använt 2010-2012 som 2005-2007 är det nu möjligt att jämföra resultaten över tid. Detta ger värdefull information om hur de allra äldstas livsvillkor förändrats på fem år.

 

 

Enkätstudien till de yngre äldre 2010 är nu slutförd och analysering av materialet fortgår

Gerda-projektet har hösten  2010 genomfört  en enkätstudie bland äldre i åldrarna 65, 70, 75 och 80 år. Syftet med enkätstudien är framförallt att erhålla aktuell kunskap om de äldres livsvillkor. Enkätstudien genomförs samtidigt i både Finland och Sverige. I Finland utförs studien i Österbotten och berör samtliga personer i åldersgrupperna i de 17 Österbottniska kommunerna (undantaget Vasa stad, där enkäten enbart skickas till varannan i åldersgrupperna). Antalet enkäter överstiger 5000. Enkäterna skickades ut på finska eller på svenska beroende på mottagarens modersmål.

I Sverige utfördes enkätstudien i Västerbotten, och berör likaså samtliga i åldergrupperna, förutom i Umeå och Skellefteå, där enkäterna skickas till ett reducerat antal. Enkäterna skickas ut till fler än 6000 personer i Sverige. Sammanlagt kommer alltså enkätstudien att gå ut till över 10 000 personer i länderna.

Studien är slutförd och enkäterna kodade. Svarsprocenten iÖsterbotten blev ca 62% och i Västerbotten ca 69%. Prelimininära resultat är under bearbetning och preliminära resultat har redovisats under slutkonferensen 1-2 februari 2012

 

I Finland: Annika Wentjärvi ,projektforskare tel. 06-3285 459, e-post:  annika.wentjarvi@novia.fi
I Sverige: Martin Gustafson, projektsamordnare, tel 090-785 87 66, e-post: martin.gustafson@germed.umu.se