Doktorandkursen

En tvärvetenskaplig doktorandkurs ordnas med början vecka 47. Veckan är en internatvecka och försiggår på Västerbacken konferenscentrum i Holmsund.
Institutionen för omvårdnad är ansvarig för kursen som finns i kurskatalogen för Umeå Universitet.
Anmälningsblanketten hittar du här.

Kursplan för "Det goda åldrandet - metod och perspektiv i forskning om äldre", 15 högskolepoäng

Successful aging - methods and perspective in research on aging, 15 ECTS

Kursen anordnas inom ramen för projektet GERDA BOTNIA

Kurskod: MEFU030

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Medansvariga:

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för arbetsterapi och enheten för geriatrik, Umeå universitet, Umeå

Enheten för forskning och utveckling/social- och hälsovård, Yrkeshögskolan Novia, Vasa,

Institutionen för socialpolitik, Åbo Akademin, Vasa

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Umeå

Huvudområde: Arbetsterapi, gerontologi, geriatrik, omvårdnad, sjukgymnastik, socialpolitik, vårdvetenskap.

Nivå: Forskarnivå

Utbildningsområde: Medicin

Betygsgrader: Godkänd/Underkänd

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Medicinska fakultetens Forskarutbildningsnämnd, Umeå universitet 2009-05-12 och gäller från detta datum.

Innehåll
Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, faktorer relaterade till ett gott åldrande samt centrala frågeställningar relaterad till åldrande. Olika aspekter på äldrevård och omsorg kommer att beröras, inklusive etiska aspekter på vård och omsorg av äldre. Åldrandet kommer att belysas ur olika vetenskapliga perspektiv så som; biologiskt, medicinskt, socialt-, omvårdnads- psykologiskt perspektiv. Kursen omfattar också planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete som har sin utgångspunkt i äldres livsvillkor. Aspekter på genus och etnicitet behandlas i relation till det valda ämnet. Fördjupning av vetenskapliga metoder med relevans för äldres livsvillkor.

Förväntade studieresultat
Efter kursen skall studenten kunna

  • Redogöra för och analysera olika perspektiv på åldrade
  • Redogöra för olika vetenskapliga metoder och traditioner inom gerontologisk forskning
  • Redogöra för och värdera olika skattningsskalor och mätmetoder lämpliga för användning inom gerontologisk forskning
  • Planera, genomföra, rapportera och försvara en vetenskaplig studie med relevans för åldrande och äldre i Västerbotten och Österbotten, samt kritiskt granska motsvarande arbete

 

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, att deltagarna är antagna till eller planerar att påbörja forskarutbildning inom för kursen relevant område.

Kursens uppläggning
Kursen omfattar 15 hp och bedrivs med 25 % studietakt. Kursen består av en internatvecka under höstterminen 2009 . Under kursen anordnas handledningsseminarier. Kursen avslutas höstterminen 2010 med 3 seminariedagar för examination

Examination
Kursen examineras i form av en uppsats samt genom examinerande seminarier om olika perspektiv i forskning av äldre. Uppsatsen examineras vid ett seminarium där opponent/respondentmodellen tillämpas. Som betyg används en två-gradig betygsskala. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika delarna.

Kurslitteratur

  • Andersson, L. (red), 2002. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur.
  • Blomqvist, K., Edberg, A-E., red. Att vara äldre "man har ju sina krämpor..." Lund: Studentlitteratur.
  • Dehlin, O. (2000). Gerontologi - Åldrandet I ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.
  • Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2007). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.
  • McDowell, I. (2006). Measuring Health A guide to rating scales and questionnaires. Third Edition. New York: Oxford University Press.
  • Tornstam, L., (2005) Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.