Kvalitetsutveckling samt kunskapsledning genom gränsöverskridande samverkan och benchmarking

Delprojektet avser att bidra till att stöda kvalitetsutveckling och -kontroll av äldrevård och –omsorg genom systematisk benchmarking-verksamhet och gränsöver-skridande samverkan mellan projektpartner samt att utveckla av nya och kvalitetsmässigt bättre verksamhets- och serviceformer för äldre genom en systematiskt utbyte av erfarenheter, verksamhetsmodeller och lösningar mellan regionerna i de båda länderna. 

Syfte Institution Ansvarig forskare

Komparativa studier Sverige/Finland om hur systemet och kvaliteten utvecklats


Kartläggning av regionens behov


Fortbildning av vårdpersonal


Workshops för ledande tjänstemän och politiker.


Spridning av forskningsresultat

Alla projektparter      Projektkoordinatorerna:
Sirkku Säätelä      
Martin Gustafson