Öka kunskap om sociala, medicinska, samhälleliga aspekter av ett gott liv för äldre

Delprojektet avser kunskap om individuella, medicinska, sociala och samhälleliga indikatorer för ökad förståelse av vad ett gott liv är för äldre, som inkluderar främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa.

Syfte Institution Ansvarig forskare

Hembesök 85+, tredje datainsamling Umeå, Vasa och Korsholm Utvidgning av
datainsamling i Malax och Korsnäs i Finland

Alla parter

Yngve Gustafson,
Susanne Jungerstam

Raimo Isoaho

Enkätuppföljning personer födda 1930, -35, -40. -45 - Vetenskapliga styrgruppen


Öka kunskapen om urinvägsinfektioner hos den äldre kvinnan

Geriatrik
YH Novia
Sakkunnig

Lisbeth Fagerström,
Yngve Gustafson

Öka kunskapen om hur blodtryck och demens påverkar
den äldre människan
Öka kunskapen, stroke och depression i Västerbotten
hos de allra äldsta
Öka kunskapen om nutritionen hos äldre kvinnor och män

 

Geriatrik

 

Yngve Gustafson

Doktorandkurs ”Det goda åldrandet – metod och perspektiv
i forskning om äldre” Björn Nygren
Omvårdnad Björn Nygren