Resurscentrum GERDA

Resurscentrum Gerda skall utgöra en samlande enhet för kunskap och erfarenhet inom äldreforskning och äldrevård och äldreomsorg i Kvarkenregionen och utgöra en gemensam plattform för alla aktörer.

Resurscentrum koordinerar de fysiska och virtuella möten där utbyte av erfarenheter, verksamhetsformer och lösningsmodeller diskuteras, samt inbjuder till tvärvetenskaplig och interregional dialog.

Resurscentrum förvaltar databasen GERDA samt fungerar som projektets administrations- och informationsenhet.

Medlemmarna i styrgruppen för resurscentrum består av den vetenskapliga styrgruppen samt medlemmar från regionerna.