GErontologisk Regional DAtabas

Databasen insamlad under GERDA 2004-2007 omfattar 3370 enkätsvar från 65- och 75-åringar i Västerbotten och Österbotten samt hembesök gjorda till 85-, 90- och 95+-åringar.

Totalurvalet enkäter uppgick till 4925 personer, varav namn och adress erhölls för 4488. Svarsprocenten för enkäten var 71% i Västerbotten och 67% i Österbotten.

Under 2008-2011 görs ny enkätförfrågan till personer födda 1930, -35, -40, -45 jämte uppföljande och utvidgade hembesök.

Databasen (enkät + hembesök) innehåller information om bl.a. följande:

  • Bakgrundsvariabler (ålder, kön, boningsort, familj, etc.)
  • Livsstil, hälsa och välbefinnande (motion, kost, fysiska och psykiska resurser, rökning, alkohol, sjukdomar m.m.)
  • Identitet (äldres självbild och roller, t.ex. pensioneringen)
  • Social förändring  och samhällsservice
  • Sysselsättning och aktivitet
  • Sociala relationer
  • Ekonomi
  • Autonomi och beroende
  • Existentiell mening och ensamhet (upplevelser av livsmening, religiositet, andlighet, etc.)